Reklamacje HomeSqaure

 

Gwarancja

 1. Produkty oferowane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta lub gwarancję HomeSquare Sp. z o.o., co gwarantuje sprawne działanie towarów oraz innych rzeczy będących przedmiotem umowy sprzedaży (zwanych w dalszej części umowy: towarem) zawartej z Kupującym będącym konsumentem.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady jawne.
 3. Sprzedawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i jakoś zakupionego towaru pod warunkiem prawidłowego używania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zachowania zasad wynikających z instrukcji obsługi dołączonej do towaru.
 4. Sprzedawca udziela gwarancji, liczonej od daty wydania Kupującemu towaru. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od momentu wydania produktu Klientowi. Gwarancja obejmuje wyłącznie towar sprzedany przez HomeSquare Sp. z o.o. Domyślny czas gwarancji to 24 miesiące, wyjątkiem są produkty, które w karcie gwarancyjnej mają określony inny czas gwarancji.
 5. Karta gwarancyjna wraz z fakturą zakupu towaru i reklamowanym produktem jest warunkiem złożenia skutecznej reklamacji. Wyjątkiem są produkty, do których nie wydaje się kart gwarancyjnych. W takiej sytuacji wiążąca jest faktura zakupu.
 6. Jeżeli towar posiada kartę gwarancyjna producenta lub dostawcy, w celu zgłoszenia roszczeń i/lub skorzystania z serwisu gwarancyjnego, należy skorzystać z danych zawartych w Karcie Gwarancyjnej.
 7. Kupujący może skierować zgłoszenie reklamacyjne do wyznaczonego punktu serwisowego lub skorzystać z możliwości złożenia reklamacji u Sprzedawcy. Dokonać tego można poprzez :
  • formularz kontaktowy na stronie: www.homesquare.pl/kontakt
  • kontakt e-mail z HomeSquare: info@homesquare.pl
  • telefonicznie pod numerem 22 122 86 66
 8. Reklamowany i odsyłany przez Kupującego produkt powinien zawierać kartę gwarancyjną i kopię dokumentu zakupu (faktura VAT/rachunek). Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy uznania reklamacji, bądź realizacji roszczeń gwarancyjnych w przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków niniejszej gwarancji.
 9. Dostarczany do serwisu sprzęt powinien być kompletny i zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację (instrukcje obsługi, itp.), osprzęt i inne elementy dostarczone pierwotnie wraz z zakupionym towarem. Niekompletny towar może uniemożliwiać samo rozpatrzenie reklamacji, albo naprawę towaru, bądź spowodować jego uszkodzenia/zniszczenie w transporcie, za co odpowiedzialność ponosi Kupujący.
 10. W przypadku, gdy wada towaru reklamowanego jest według oceny Sprzedawcy usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.
 11. W przypadku gdy wada sprzętu zgłaszana z tytułu gwarancji sprzedawcy jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru sprzedawcy – poprzez wymianę produktu na nowy, tego samego rodzaju bądź poprzez zwrot Kupującemu ceny sprzedaży wadliwego produktu z jednoczesnym przeniesieniem przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy własności Sprzętu (odstąpienie od umowy), lub poprzez obniżenie ceny towaru w wysokości proporcjonalnej do utraty walorów ekonomicznych, funkcjonalnych lub estetycznych produktu, spowodowanej wadą.)
 12. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do specjalistycznego serwisu, bądź wykonania czasochłonnych badań i analiz w szczególności poza granicami kraju, oraz sprowadzania części, okres naprawy może zostać wydłużony o kolejnych 45 dni roboczych.
 13. Po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej w serwisie, w przypadku wykrycia wad, które zostały wywołane działaniem lub zaniechaniem Klienta, o których mowa w punkcie 14 oraz poniżej, gwarancja może być unieważniona przez Sprzedawcę lub Gwaranta Pierwotnego. W takim przypadku, Sprzedawca powiadomi Kupującego na piśmie ( drogą tradycyjną lub pocztą elektroniczną ) o odrzuceniu roszczeń gwarancyjnych wraz z uzasadnieniem decyzji. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia: są następstwem zwarcia, przebicia znajdującej się poza towarem instalacji elektrycznej, zostały spowodowane zalaniem towaru lub jego zanieczyszczeniem, są wynikiem eksploatacji towaru w skrajnie niekorzystnych warunkach. Jeśli po ekspertyzie technicznej, autoryzowany serwis stwierdzi uszkodzenie mechaniczne, bądź uszkodzenie na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Klienta, gwarancja nie zostanie uznana. W takiej sytuacji przysługują następujące możliwości:
  • wyrażenie zgody na naprawę i zapłatę kwoty podanej w wycenie przez serwis,
  • odrzucenie wyceny i odebranie uszkodzonego sprzętu z serwisu.
  • Gwarancja Gwarancją sprzedawcy nie są objęte:
  • konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny
  • podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych,
  • uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
  • uszkodzenia spowodowane wypadkami, wyładowaniami atmosferycznymi,
  • uszkodzenia mechaniczne,
  • uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis,
  • uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych,
  • uszkodzenia produktu ze zniszczonym, usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym produktu,
  • roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
  • przewody połączeniowe, wtyki i gniazda.
 14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z utraty danych z nośników, czy pamięci wewnętrznych urządzeń. Klient jest zobowiązany przed przekazaniem reklamowanego produktu do naprawy, zabezpieczyć wszelkie dane, itp.
 15. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o czas naprawy. Wykonane świadczenia gwarancyjne, nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem gwarancji na produkt czy też wymieniane części.
 16. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia zastępczego towaru na czas trwania naprawy.
 17. HomeSqaure Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich lub utraconych korzyści wynikłych z wady towaru , bądź niemożności używania przez użytkownika produktu wskutek jego wady lub pobytu na czas naprawy w serwisie.
 18. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie pierwotny nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.
 19. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z Ustawy.
 20. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa Polskiego.
 21. Przyjęcie karty gwarancyjnej, a następnie zgłoszenie w trybie punktu 7 reklamacji z tytułu gwarancji jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia niniejszej karty gwarancyjnej. Klient przekazujący produkt w celu dokonania naprawy gwarancyjnej akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji HomeSquare Sp. z o.o.

 

Rękojmia

 1. HomeSquare odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez HomeSquare albo gdy HomeSquare nie wymieniło produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Sprzedający w terminie 14 dni od daty otrzymania rozpoznaję reklamację, po czym ustosunkuje się do żądań kupującego i poinformuje go o decyzji drogą elektroniczną w terminie 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

 

Koszty naprawy

 1. Klient,  który odeśle towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, a produkt nie wykaże wad, koszty pokrywa w całości Klient.
 2. Punkt 1 nie dotyczy Konsumentów, którzy ponoszą w takich przypadkach odpowiedzialność na zasadach ogólnych za poniesione przez Sprzedającego szkody wynikłe z braku staranności w formułowaniu roszczeń z tytułu rękojmi, bądź gwarancji.Formularz odstąpienia od umowy

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz