Treść regulaminu z dn. 23/04/2015

 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez HomeSquare sp. z o.o.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. tj. 2013 poz. 1422 z późn. zm, zwaną dalej ustawą o świadczeniu usług) stosowany przez HomeSquare spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niemczu przy ul. Malinowskiego 12, 86-032 Niemcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495552, której akta rejestrowe znajdują się w tym sądzie, NIP: 5542923637, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, zwana dalej: Usługodawcą lub HomeSquare}
 2. Wszelkie oświadczenia należy składać na adres poczty elektronicznej HomeSquare: info@homesquare.pl
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika, na zasadach określonych w niniejszym nieodpłatne usługi udostępniania Użytkownikom informacji z branży wnętrzarskiej, w tym wyświetlania zdjęć i informacji zawierających określone produkty, które można nabyć we wskazanych Sklepach, dane Architektów wnętrz wykonujących aranżacje oraz Fotografów, którzy wykonali zdjęcia. Jako informacje należy rozumieć wszelkie dane: teksty, zdjęcia, grafiki, design, schematy, logo, rysunki, materiały audio i audiowizualne, linki, przekierowania na stronę Sklepów umieszczane na stronie przez HomeSquare. Usługodawca umożliwia Użytkownikom przekierowanie na stronę Sklepów na ich żądanie, tworzenie zestawień ulubionych aranżacji i produktów, ewentualnie umieszczanie wypowiedzi na stronie.
 4. Objaśnienia definicji użytych w regulaminie:
  1. Administrator danych osobowych – Usługodawca w zakresie w jakim przetwarza dane osobowe Użytkownika decydując o celach i środkach przetwarzania tych danych,
  2. Architekt wnętrz – osoba prowadząca działalność gospodarcza lub zawodową polegającą na aranżacji wnętrz, ogrodów i dekoracji, udostepniająca na stronie HomeSquare swoje aranżacje,
  3. Dane osobowe – zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. t.j. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) [dalej: ustawy o ochronie danych osobowych] są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; danymi osobowymi nie będą jednak informacje umożliwiające określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
  4. Fotograf – osoba prowadząca działalność gospodarcza lub zawodową polegającą na fotografowaniu aranżacji wnętrz, ogrodów i produktów dekoracyjnych, udostepniająca na stronie HomeSquare swoje fotografie,
  5. Strona HomeSquare lub strona– strona internetowa homesquare.eu
  6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Usługodawcę usług udostępniania informacji z branży wnętrzarskiej,
  7. Sklep – podmiot zajmujący się sprzedażą produktów m.in. wnętrzarskich, ogrodowych, dekoracyjnych, który współpracuje z HomeSquare i którego produkty są prezentowane na stronie HomeSquare,
  8. System teleinformatyczny – zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniu usług jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3),
  9. Usługi – usługi świadczone nieodpłatnie przez HomeSquuare określone w pkt I.2 regulaminu.
  10. Usługodawca – podmiot udostepniający informacje w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną określony w pkt I Regulaminu,
  11. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej droga elektroniczną i przesłała formularz rejestracyjny.

WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie danego urządzenia  dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
 2. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem wypełnienia i przesłania formularza rejestrowego znajdującego się na stronie https://www.homesquare.pl/dolacz-nas/ lub https://www.homesquare.pl/rejestracja-profesjonalisty/ Przesłanie formularza rejestrowego oznacza zaakceptowanie regulaminu.
 3. W celu rejestracji i zawarcia umowy świadczenia usług Użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim tj. adres poczty elektronicznej, login i hasło, ewentualnie numer telefonu, imię, nazwisko lub NIP. Usługa może być świadczona przy zachowaniu anonimowości Użytkownika lub przy wykorzystaniu podanego przez niego pseudonimu.
 4. Użytkownik może rozwiązać zawartą umową w każdym czasie poprzez złożenia oświadczenia woli poprzez pocztę elektroniczną.
 5. HomeSquare może rozwiązać zawartą umowę z powodu likwidacji funkcji rejestracji Użytkowników na stronie, likwidacji strony lub podanie nieistniejącej poczty elektronicznej lub poczty, z którą nie można uzyskać kontaktu.
 6. HomeSquare nie ponosi odpowiedzialności za szkody dokonane wskutek umożliwienia przez Użytkownika poprzez działania lub zaniechania dostępu osób trzecich na jego konto.
 7. HomeSquare udostępnia informacje o produktach oferowanych przez Sklep. Wiążących informacji na temat prezentowanych produktów oraz warunków umowy sprzedaży udziela Sklep. HomeSquare nie ponosi odpowiedzialności za aktualne ceny, cechy i dostępność produktów w Sklepach oraz warunki umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Sklepem. W razie uzyskania wiarygodnej informacji o niezgodności prezentowanego produktu z produktem oferowanym przez Sklep, HomeSquare wyjaśnia istotne okoliczności i w razie uzasadnionych wątpliwości modyfikuje treść informacji lub ją usuwa.
 8. W przypadku wprowadzenia usługi umożliwiającej Użytkownikom wypowiadanie się, HomeSquare nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane umieszczone przez Użytkowników i nie ma obowiązku ich sprawdzania, z zastrzeżeniem obowiązku uniemożliwienia dostępu do danych w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Niedopuszczalne jest umieszczanie informacji, linków, materiałów graficznych, które mają na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową albo promocję innych Sklepów niż prezentowane na stronie. Wypowiedzi Użytkowników nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych i niekulturalnych.
 9. HomeSquare zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania strony w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkownika.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy świadczenia usług zawartej pomiędzy HomeSquare a Użytkownikiem, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Administrator danych zbiera dane osobowe osób, które przesłały formularz rejestracyjny oraz zbiera dane eksploatacyjne w związku z oświadczeniem Usługodawcy o wykorzystaniu plików cookies złożonym przy okazji pierwszego wejścia na stronę.
 4. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i na koncie znajdującym się na stronie HomeSquare przetwarzane będą przez Administratora danych wyłącznie w celu realizacji umowy (nawiązania, ukształtowania, zmiany lub rozwiązania umowy) oraz kontaktu z Użytkownikiem za pomocą adresu poczty elektronicznej ( w tym przesyłaniu newslettera).
 5. HomeSquare będzie przetwarzał adres poczty elektronicznej w celu przesyłania bezpłatnego newlettera zawierającego informacje handlowe lub reklamy, na co Użytkownik wyraża zgodę. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli za pośrednictwem poczty elektronicznej wycofujące zgodę na przesyłanie newslettera.
 6. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych po zakończeniu korzystania z jego usług wyłącznie jeżeli będzie to niezbędne w celu:
 7. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług,
 8. reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownik wyraża zgodę na nieusuwanie oznaczeń identyfikujących Użytkownika lub zakończenia sieci telekomunikacyjnych albo systemu teleinformatycznego, z którego korzystał. Użytkownik może złożyć oświadczenie woli za pośrednictwem poczty elektronicznej wycofujące zgodę na nieusuwanie powyższych oznaczeń.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w treść danych osobowych oraz ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Użytkownik udostępniający Usługodawcy swoje dane osobowe ma prawo do wglądu w ich treść oraz do ich poprawiania, a także wydania Usługodawcy dyspozycji w przedmiocie zakazu przetwarzania swych danych osobowych w przypadku, gdy stwierdził on, iż udostępnione Usługodawcy dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały udostępnione.
 11. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd, Rzecznik Praw Obywatelskich).
 12. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane na komputerze osoby odwiedzającej stronę HomeSquare. Pliki cookies zawierają m.in. nazwę i przypisaną jej wartość oraz „okres ważności”.
 13. Usługodawca może przetwarzać dane uzyskane w wyniku działania plików cookies (tzw. dane eksploatacyjne), w tym oznaczenia identyfikujące Użytkownika, zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Użytkownik, informacji o sesji, tj. rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania, źródle z którego Użytkownik trafił na stronę HomeSquare, informacji o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych droga elektroniczną, w tym informacji związanych z przeglądaniem produktów sklepów i przekierowaniem na strony internetowe sklepów.
 14. Pliki cookies będą wykorzystywane wyłącznie w następujących celach:
  1. statystycznych m.in informacje o rozpoczęciu i zakończeniu korzystania z usługi, przeglądanych podstronach, przekierowaniach na inne strony, nazwy domeny, lokalizacji
  2. badania zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem na potrzeby polepszenia usług i ich zindywidualizowania,
  3. uzyskania informacji o przekierowaniach na strony internetowe sklepów i zamówionych produktach,
 15. Wykorzystywane przez Usługodawcę pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby bez ponoszenia nadmiernych kosztów, czasu lub działania.
 16. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć dostęp plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony HomeSquare będzie możliwe, ale może skutkować ograniczeniem w korzystaniu z pewnych funkcji usługi.
 17. Do danych osobowych i eksploatacyjnych zbieranych przez Administratora danych mają dostęp tylko osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi Użytkownik może złożyć reklamacje świadczenia usług przez HomeSquare pocztą na adres: Fordońskiej 393, 85-790 Bydgoszcz lub za pomocą poczty elektronicznej HomeSquare.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniające reklamacje, ewentualnie żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. HomeSquare zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych ze składaną reklamacją HomeSquare informuje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2015r.
 5. Do umowy między Użytkownikiem, a HomeSquare zastosowanie ma prawo polskie.
 6. W przypadku zmiany regulaminu, HomeSquare co najmniej 14 dni przed wejściem w życie regulaminu  umieści informacje o zmianie regulaminu na stronie oraz prześle Użytkownikom na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacje zawierającą zestawienie zmian Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmiany regulaminu Użytkownik obowiązany jest poinformować o tym HomeSquare najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz