REGULAMIN WWW.HOMESQUARE.PL

Treść regulaminu z dn. 23/03/2014

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady korzystania z serwisu  należącego do HomeSquare Sp. z o.o. z siedzibą w Niemczu, przy ul. Malinowskiego 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495552, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej: 554-292-36-37 oraz numerem REGON  341533287 (zwaną dalej „HomeSquare”) za pośrednictwem strony dostępnej w sieci Internet pod  adresem www.homesquare.pl ( zwanej dalej „Witryną”).
2. HomeSquare świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na wyświetlaniu obrazów oraz informacji za pośrednictwem Witryny, każdorazowo na odrębne żądanie zainteresowanej osoby oraz usługi polegające na przesyłaniu informacji handlowej dotyczącej w szczególności, choć nie wyłącznie, produktów lub usług oferowanych przez partnerów handlowych HomeSquare (wspólnie zwane dalej „Usługami”).
3. Każdorazowo z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy, kto z nich korzysta (dalej zwany „Użytkownikiem”) akceptuje bez wyjątków Regulamin zobowiązując się jednocześnie do bezwarunkowego przestrzegania wszystkich jego postanowień, w tym także Polityki Prywatności stanowiącej jego integralną część.
4. Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od HomeSquare informacji handlowej.
5. HomeSquare zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów lub urządzeń teleinformatycznych, dostęp do Usług może być utrudniony lub niemożliwy, zaś HomeSquare nie ponosi odpowiedzialności  wobec Użytkowników za wyłączenie całości lub części dostępu do Usług i to bez względu na przyczynę takiego stanu.
7. HomeSquare kategorycznie stwierdza i zastrzega, iż Użytkownikowi nie wolno w szczególności, choć nie wyłącznie, nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych HomeSquare wykorzystywanych do świadczenia Usług.
8. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie, za pośrednictwem Witryny, w formie umożliwiającej na każde żądanie Użytkownika pozyskanie jego treści, odtwarzanie lub utrwalanie jej za pomocą systemu teleinformatycznego.

II. Warunki świadczenia Usług.

1. Dla korzystania z Usług niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych przez wykorzystywane przez Użytkownika do tego celu urządzenia: a) połączenie z siecią Internet, b) zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie danego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
2. HomeSquare oświadcza, iż Usługi świadczone na rzecz konsumentów są nieodpłatnie.
3. HomeSquare informuje Użytkowników, iż Usługi mogą być świadczone anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
4. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Usług wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
5. Użytkownikowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności, choć nie wyłącznie, treści naruszających prawa osób trzecich, treści obraźliwych lub wulgarnych, obscenicznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania.
6. HomeSquare informuje Użytkownika, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy Usługi, korzystanie z nich może wiązać się z ryzykiem.

III. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług.

1. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwanej dalej „Umową”) zawieranej przez HomeSquare z Użytkownikiem.
2. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez faktyczne rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług.
3. Użytkownik może nieodpłatnie w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usług, odpowiednio do specyfiki danej Usługi poprzez czynność faktyczną albo przesyłając HomeSquare stosowne oświadczenie.
4. HomeSquare może w każdym czasie zakończyć świadczenie Usług przesyłając Użytkownikowi stosowne oświadczenie.
5. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą zaprzestania korzystania z Usług przez Użytkownika albo z chwilą doręczenia stosownego oświadczenia, odpowiednio do przyjętego sposobu rozwiązania Umowy.

IV. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, pisemnie pod rygorem nieważności: a) na adres siedziby HomeSquare, lub b) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres info@homesquare.pl
2. Reklamacja winna zawierać w szczególności adres poczty elektronicznej Użytkownika do korespondencji w tej sprawie oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
3. Nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, zaś zgłaszający ją Użytkownik poinformowany zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesłanej na adres wskazany do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym, o zajętym przez HomeSquare stanowisku.
4. HomeSquare zastrzega, iż nieprawidłowe reklamacje pozostaną bez rozpoznania.

V. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

1. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, HomeSquare może przetwarzać dane Użytkownika bez jego zgody, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania Umowy, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi, w szczególności zaś, choć nie wyłącznie:
a) imię i nazwisko Użytkownika,
b) adres do korespondencji Użytkownika,
c) dane służące weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika,
d) adres poczty elektronicznej Użytkownika.
2. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika określonych danych będzie niezbędne do świadczenia danej Usługi, HomeSquare wyróżni i oznaczy te dane.
3. Dane o Użytkowniku uzyskane przez HomeSquare w trakcie korzystania przez Użytkownika z Usług będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem tych Usług, jednakże z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.

VI. Postanowienia końcowe.

  1. HomeSquare zastrzega, iż do informacji handlowej przesyłanej Użytkownikowi zgodnie z Regulaminem należy stosować odpowiednio Politykę Prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu.
    2. HomeSquare zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie, które zaczynają obowiązywać każdorazowo w momencie publikacji ich za pośrednictwem Witryny, w związku z czym Użytkownik zobowiązuje się do systematycznego sprawdzania aktualnej treści Regulaminu.
    3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
    4. Wszelkie spory powstałe w związku z Usługami rozwiązywane będę w pierwszej kolejności w drodze przyjaznych negocjacji, zaś w przypadku takiej konieczności poddane zostaną pod rozstrzygniecie właściwego rzeczowo polskiego sądu powszechnego z siedzibą w Bydgoszczy.
  2. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych obrazów lub fragmentów serwisu internetowego, pod warunkiem, że nie naruszane są prawa autorskie oraz prawa dotyczące znaków towarowych należących do firmy HomeSquare lub innych podmiotów. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HomeSquare Sp. z o.o.

 

 

 

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz